De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website productscout.nl en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website, inclusief maar niet beperkt tot productscout.nl software, productscout.nl website en de productscout.nl server (samen de Website genoemd). De website is eigendom van en wordt beheerd door Intergalactisch.nl (“Intergalactisch”). De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en alle andere bedrijfsregels, beleidsregels (inclusief, maar niet beperkt tot, het privacybeleid van productscout.nl en de huisregels) en procedures die kunnen worden gepubliceerd vanaf van tijd tot tijd op deze Site door Productscout (gezamenlijk de "Overeenkomst").

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te worden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van Productscout, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 13 jaar oud zijn.

Verantwoordelijkheid van contribuanten

Als u materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of een derde partij toestaat) beschikbaar te stellen via de website (dergelijk materiaal, "inhoud"), bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud. van, en eventuele schade als gevolg van, die inhoud. Dat is het geval, ongeacht of de inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware is. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de inhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen, van een derde partij;
  • als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u creëert, heeft u ofwel (i) toestemming gekregen van uw werkgever om de inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) hebt u van uw werkgever een verklaring van afstand met betrekking tot alle rechten op of op de inhoud;
  • je hebt alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud volledig nageleefd en hebt al het nodige gedaan om de vereiste voorwaarden met succes door te geven aan de eindgebruikers;
  • de inhoud bevat of installeert geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;
  • de inhoud is geen spam, is niet automatisch of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of om de positie van zoekmachines van sites van derden te verbeteren, of om verdere onwettige handelingen te verrichten (zoals als phishing) of ontvangers misleiden met betrekking tot de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • de inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld, en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij niet;
  • uw inhoud wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, blogs en websites en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;
  • uw inhoud wordt niet genoemd op een manier die uw lezers laat denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent; en
  • je hebt, in het geval van Content die computercode bevat, het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen nauwkeurig gecategoriseerd en / of beschreven, al dan niet op verzoek van Productscout.

Licentie voor gebruikersinhoud

Gebruikersbijdragen zijn gelicentieerd onder een Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licentie. Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft Productscout het recht (maar niet de verplichting) om, naar Productscout's eigen goeddunken (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar de redelijke mening van Productscout, een Productscout-beleid schendt of op enigerlei wijze schadelijk is. of verwerpelijk, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de Website aan een persoon of entiteit om welke reden dan ook beëindigen of weigeren, naar het oordeel van Productscout. Productscout is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

Verantwoordelijkheid van websitebezoekers

Productscout heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de Website is gepost beoordeeld, en kan dit niet beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door gebruik te maken van de website, geeft Productscout niet aan of impliceert het niet dat het het materiaal dat daar wordt gepost onderschrijft, of dat het gelooft dat dergelijk materiaal accuraat, nuttig of niet-schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De website kan inhoud bevatten die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat in strijd is met de privacy- of publiciteitsrechten, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of het downloaden, kopiëren of gebruiken daarvan is onderworpen aan aanvullende voorwaarden, vermeld of niet vermeld. Productscout wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of uit het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar is gepost.

Inhoud geplaatst op andere websites

We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gemaakt via de websites en webpagina's waarnaar productscout.nl linkt, en die link naar productscout.nl, bekeken en kunnen dit ook niet beoordelen. Productscout heeft geen zeggenschap over de niet-productscout.nl websites en webpagina's, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-productscout.nl website of webpagina, beweert of impliceert Productscout niet dat zij een dergelijke website of webpagina onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Productscout wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet- productscout.nl websites en webpagina's.

Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid

Aangezien Productscout anderen vraagt om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert zij de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door productscout.nl in strijd is met uw auteursrecht en als deze website zich in Nederland bevindt, wordt u aangemoedigd om Productscout hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming met Productscout's Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") -beleid. Productscout zal op al dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. Productscout zal de toegang van een bezoeker tot en het gebruik van de Website beëindigen indien, onder passende omstandigheden, wordt vastgesteld dat de bezoeker herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Productscout of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging is Productscout niet verplicht om eerder betaalde bedragen aan Productscout terug te betalen.

Intellectueel eigendom

Deze overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van Productscout of derden over van Productscout naar jou, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Productscout. Productscout, productscout.nl, het productscout.nl-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met productscout.nl of de Website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Productscout of de licentiegevers van Productscout . Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de Website verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van Productscout of van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Attributie

Productscout behoudt zich het recht voor om attributielinks zoals ‘Powered by productscout.nl,’ thema-auteur en fontattributie weer te geven in je content footer.

Wijzigingen

Productscout behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen in deze overeenkomst houdt in dat u deze wijzigingen accepteert. Productscout kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderhevig aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Garantie-disclaimer

De website wordt geleverd "zoals hij is". Productscout en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Productscout, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Website foutloos zal zijn of dat de toegang hiertoe continu of ononderbroken zal zijn. Als je dit echt leest, is dit een traktatie. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of diensten via de Website downloadt of anderszins verkrijgt via de Website.

Beperking van aansprakelijkheid

Productscout, of haar leveranciers of licentiegevers, zijn in geen geval aansprakelijk met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder enig contract, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de aanschafkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u onder deze overeenkomst aan Productscout hebt betaald gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. Productscout is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging als gevolg van zaken die redelijkerwijs buiten hun macht liggen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de website in strikte overeenstemming zal zijn met het Productscout-privacybeleid, de gemeenschapsrichtlijnen, deze overeenkomst en alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die zijn geëxporteerd vanuit het land waarin deze website zich bevindt of het land waarin u woont) en (ii) uw gebruik van de website zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en deze niet misbruiken.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Productscout, haar contractanten en licentiegevers en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze overeenkomst.

Diversen

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Productscout en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en ze kunnen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een bevoegde bestuurder van Productscout, of door de publicatie door Productscout van een herziene versie. Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving, indien van toepassing, anders bepaalt, zal deze Overeenkomst, elke toegang tot of gebruik van de Website worden beheerst door de wetten van Nederland, met uitsluiting van de conflicterende wettelijke bepalingen en de juiste locatie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met hetzelfde. Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt dat deel geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en blijven de overige delen volledig van kracht. Een verklaring van afstand door een van beide partijen van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst of een schending daarvan, in een bepaald geval, zal geen afstand doen van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde of een daaropvolgende schending daarvan. U mag uw rechten onder deze overeenkomst toewijzen aan elke partij die instemt met en akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen; Productscout mag zijn rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Dit document is als laatste aangepast op 30 augustus 2020.

Oorspronkelijk overgenomen van de algemene voorwaarden van Wordpress.